Beleid

Privacy & cookies

Inleiding

Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Holland Oto en beschrijft welke persoonsgegevens zij verwerkt en hoe deze worden gebruikt. Het privacy- en cookiestatement is van toepassing op alle dienstverlening die Holland Oto aanbiedt op internet.

Indien u een vraag over dit privacystatement of het thema privacybescherming bij Holland Oto heeft, kunt u zich te allen tijde tot ons team wenden via info@hollandoto.nl. Stuur ook een e-mail naar ons team als u gebruik wilt maken van uw recht op informatie of het verwijderen van of een ander recht inzake gegevensbescherming volgens artikel 15-22 AVG, met inbegrip van het intrekken van de toestemming voor marketingdoeleinden, de afmelding van nieuwsbrieven etc. Meer informatie vindt u in de hoofdstukken De rechten van Gebruikers ten aanzien van hun informatie / Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?

Wat kunt u allemaal in deze privacyverklaring lezen:

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
 • Welke gegevens door Holland Oto worden opgeslagen.
 • Wat wij met uw gegevens doen en waarvoor ze nodig zijn.
 • Welke privacyrechten en keuzemogelijkheden u daarbij heeft.
 • Welke technologieën en gegevens wij door de personalisering en afstemming van onze diensten en inhoud gebruiken, om u een veilige, eenvoudige, naadloze en individuele winkelervaring te bieden.
 • Welke technologieën en gegevens wij voor reclame gebruiken, inclusief de toegepaste tracking-technologie.
 • Wat zijn cookies en welke plaatsen wij.
 • Aanpassingen van het privacy- en cookiestatement

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Holland Oto B.V. (“hollandoto.nl”), gevestigd aan de Ampèrestraat 8, 6003 DJ Weert is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Welke gegevens verwerkt Holland Oto?

Holland Oto biedt diverse diensten aan, die u op verschillende manieren kunt gebruiken. Al naargelang u online, telefonisch, persoonlijk of op een andere manier met ons in contact treedt en van welke diensten u gebruik wilt maken, zijn daarvoor gegevens uit verschillende bronnen nodig. Veel van de door ons verwerkte gegevens geeft u zelf aan ons door wanneer u gebruik van onze diensten maakt of contact met ons opneemt, bijvoorbeeld omdat u zich registreert en daarvoor uw naam of e-mailadres of huisadres invult.

Wij ontvangen echter ook technische apparaat- en toegangsgegevens die bij uw interactie met onze diensten door ons verzameld worden. Dat kan bijvoorbeeld om informatie gaan welk apparaat u gebruikt. Andere gegevens verzamelen wij door onze eigen analyses van de gegevens (bijv. in het kader van marktonderzoeken en beoordelingen van klanten). Eventueel ontvangen wij ook van derden gegevens over u, bijvoorbeeld van bureaus voor kredietregistratie en betaaldienstaanbieders.

Wanneer wij van „uw gegevens“ spreken bedoelen wij persoonsgegevens. Dat betreft alle informatie waarmee wij u onmiddellijk of door een combinatie met andere informatie kunnen identificeren. Bijvoorbeeld: uw naam, uw telefoonnummer, uw klantnummer, bestelnummers of uw e-mailadres.

Alle informatie waarmee wij u niet (ook niet door een combinatie met andere informatie) kunnen identificeren, geldt als niet-persoonlijke informatie. Alle niet-persoonlijke gegevens worden ook als anonieme gegevens aangeduid. Wanneer wij uw persoonsgegevens met anonieme gegevens combineren, gelden alle gegevens in deze gegevensrecord als persoonsgegevens. Als wij uit informatie of een gegevensrecord betreffende uw persoon de persoonsgegevens verwijderen, dan gelden de resterende gegevens in deze gegevensregel niet meer als persoon gerelateerde gegevens. Deze procedure wordt anonimiseren genoemd. In principe geldt: als wij u vragen om bepaalde persoonlijke informatie aan ons door te geven, dan kunt u dat natuurlijk altijd afwijzen. U bepaalt zelf welke informatie u aan ons doorgeeft. Het is dan echter mogelijk dat wij niet alle gewenste diensten (of niet optimaal) aan u ter beschikking kunnen stellen. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld geen pakket toesturen zonder opgave van het afleveradres. Als in verband met een dienst alleen bepaalde gegevens noodzakelijk zijn (verplichte opgave), geven wij dat door middel van een aanduiding aan u door.

Zoals hierna verder wordt toegelicht, verzamelt Holland Oto gegevens over de Gebruikers voor:

Profielgegevens

Profielgegevens zijn persoonlijke en demografische gegevens betreffende uw persoon (de zogenaamde stamgegevens) en uw individuele belangen, die u ons bij de registratie voor uw klantaccount kunt meedelen. Uw profielgegevens omvatten bijvoorbeeld:

 • uw voor- en achternaam
 • uw contactgegevens
 • uw voorkeuren, bijvoorbeeld in relatie tot merken, soort producten of communicatie-voorkeuren
 • demografische gegevens zoals uw geslacht, leeftijd en woonplaats

Verplichte gegevens zijn meestal uw naam, uw e-mailadres en een zelf gekozen wachtwoord. Uw e-mailadres en het wachtwoord vormen uw latere inloggegevens.

Voor het gebruik van toegangsbeperkte, betaal- of gepersonaliseerde diensten kunnen ook andere verplichte velden nodig zijn, zoals uw geboortedatum, uw aanspreekvorm of de merken die uw voorkeur genieten.

Profielgegevens kunnen ook andere gegevens over uw persoon en interesses bevatten. Deze gegevens kunnen al bij de registratie voor de dienst verzameld zijn of pas later aangevuld worden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u later vrijwillige informatie aan uw profiel toevoegt of u uw klantaccount voor de aanmelding bij een dienst wilt gebruiken, waarvoor aanvullende verplichte gegevens nodig zijn.

Om de Dienstverlening te kunnen bieden

Holland Oto streeft ernaar de Dienstverlening zo relevant mogelijk te laten zijn voor de Gebruiker. Holland Oto kan daarom de Content, inclusief advertenties op de website, aanpassen aan de voorkeuren van de Gebruiker en persoonlijke aanbevelingen doen. Om dit te kunnen doen, houdt Holland Oto een profiel bij op basis van het gebruik dat de Gebruiker maakt van de Dienstverlening, inclusief de Content die de Gebruiker opvraagt, om een beeld te krijgen van de vermoedelijke interesses van de Gebruiker. Op basis van deze interesses kan Holland Oto dan de Content, inclusief advertenties op Holland Oto -websites, (laten) aanpassen voor verschillende groepen klanten.

Holland Oto gebruikt bijvoorbeeld het Holland Oto Account om je toegang te verlenen tot de Dienstverlening en de Content, en andere informatie die bij de registratie is opgegeven (zoals naam en geboortedatum) kan worden gebruikt om na te gaan of de Gebruiker voldoet aan de gestelde eisen.

Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de Dienstverlening of gepland onderhoud (service-e-mails).

Inkoopgegevens

Wanneer u iets bij Holland Oto bestelt verzamelen wij uw inkoopgegevens. Inkoopgegevens kunnen al naar gelang de wijze van verkoop en bewerkingsstatus de volgende informatie omvatten:

 • Bestelnummer
 • Details over de gekochte producten
 • Informatie over de betaalwijze
 • Afleverings- en factuuradressen
 • Mededelingen en communicatie in relatie tot aankopen (bijv. herroepingsverklaringen, reclamaties en mededelingen aan de klantenservice)
 • Afleverings- en betaalstatus, bijvoorbeeld „afgehandeld“ of „verzonden“
 • Status retourzending, bijvoorbeeld „correct afgesloten“
 • Informatie van de voor de uitvoering ingeschakelde dienstverleners (bij verkoop op afstand de nummers van de zendingen bij de pakketdiensten)
Betalingsgegevens

Voor de online-activiteiten bieden wij de gangbare betalingsmethoden aan – met name vooruitbetaling, PayPal of factuur. Voor het uitvoeren van de betalingen verzamelen wij de door uw doorgegeven betalingsgegevens. Andere betalingsgegevens ontvangen wij van externe betaaldienstaanbieders en bureaus voor kredietinformatie, waarmee wij voor de uitvoering van de betaling en controle van de kredietwaardigheid samenwerken. Wij geven dergelijke gegevens uitsluitend door aan onze betalingsdienstverlener en dan alleen die gegevens die voor de afhandeling van de betaling noodzakelijk zijn.

Betalingsgegevens zijn bijvoorbeeld:

 • Gekozen betaalwijze
 • Factuuradressen
 • IBAN en BIC c.q. rekeningnummer en bankcode
 • Kredietwaardigheidsgegevens

Tot de betalingsgegevens behoort ook andere informatie, die in direct verband met de afwikkeling van de betaling en kredietwaardigheidscontrole nodig is. Dat betreft bijvoorbeeld informatie, die externe betalingsdienstverleners voor de identificatie gebruiken, zoals uw PayPal-ID (wanneer u met PayPal betaalt).

Interactiegegevens

Bij uw interactie met onze diensten komen gegevens vrij, aan de hand waarvan wij kunnen weten, voor welke inhoud, onderwerpen, producten of merken u zich interesseert. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uit aankoopgegevens, de inhoud van wensenlijsten en uw leeftijd (tenminste als deze informatie beschikbaar is) bepalen en door een vergelijking met gebruikers met andere kenmerken afleiden, voor welke productcategorieën u belangstelling heeft. Zo kunnen wij u bij uw volgende zoekactie als eerste de voor u waarschijnlijk relevantste producten laten zien.

Behalve de door u rechtstreeks doorgegeven interesses kunnen wij uw interesses ook uit andere door ons verzamelde gegevens afleiden. Wanneer u een bepaalde afdeling van de Holland Oto Shop bijvoorbeeld regelmatig bezoekt, kunnen wij in het kader van de gebruiksanalyses van uw toegangsgegevens conclusies trekken.

Mededelingen, inhoud van gesprekken

Wanneer u telefonisch, per post, via social – mediadiensten, contactformulieren of op een andere manier met ons over producten (bijv. productbeoordelingen) en andere onderwerpen wilt communiceren, verzamelen wij de inhoud van uw mededelingen.

Eventueel zullen wij uw mededelingen aan de voor uw verzoek verantwoordelijke plaats doorgeven, d.w.z. aan een partneronderneming of fabrikant. Wanneer wij dit eventueel doorgeven aan een ander bedrijf (bijv. wanneer u ons feedback voor de fabrikant van een product doet toekomen) heeft u vanzelfsprekend de mogelijkheid ons mee te delen, dat uw gegevens alleen door Holland Oto gebruikt mogen worden. In dat geval geven wij uw verzoek niet of alleen zonder opgave van uw persoonsgegevens door aan de verantwoordelijke, ten minste als uw verzoek op die manier verwerkt kan worden.

Holland Oto gebruikt voor de communicatie met klanten en gebruikers ook aanbiedingen van sociale media zoals bijvoorbeeld Facebook, Instagram of X. Wij gebruiken deze populaire platforms om u behalve onze eigen communicatiekanalen nog andere contact- en informatiemogelijkheden te bieden. Houd er echter rekening mee, dat wij geen invloed op de gebruiksvoorwaarden van de sociale netwerken en de door hen aangeboden diensten en slechts beperkte invloed op hun gegevensverwerking hebben. Wij verzoeken u daarom zorgvuldig te controleren welke persoonlijke gegevens u via de sociale netwerken aan ons doorgeeft. Wij kunnen geen invloed op het gedrag van de eigenaars van de sociale netwerken, andere gebruikers of derden uitoefenen, die wellicht met de eigenaars samenwerken of eveneens van hun diensten gebruik maken.

Sociale netwerkgegevens

Holland Oto onderhoudt profielpagina’s op verschillende sociale netwerken. Daarnaast kunnen diensten van Holland Oto sociale netwerk-functionaliteiten omvatten. Dit kunnen berichtendiensten zijn en zogenoemde sociale plug-ins of sociale logins zoals ‘Aanmelden bij Facebook’ Als u rechtstreeks contact met ons hebt via onze profielen op social media of als u sociale netwerk-functionaliteiten gebruikt, die zijn geïntegreerd in onze diensten, en u lid bent van het respectieve sociale netwerk, kunnen we gegevens ontvangen van de exploitant van het sociale netwerk waardoor u kunt worden geïdentificeerd. Normaal gesproken kunnen we de volgende gegevens zien:

 • Uw openbare profielinformatie die is opgeslagen op het respectieve sociale netwerk (bijv. naam, profielfoto)
 • Informatie over het toesteltype dat u gebruikt
 • De account-ID van uw profiel op het respectieve netwerk (bijv. Facebook-ID)

Waarvoor gebruikt Holland Oto mijn gegevens?

Holland Oto verwerkt uw gegevens met inachtneming van alle toepasbare privacywetten. Daarbij houden wij voor de verwerking van persoonlijke gegevens vanzelfsprekend rekening met de basisbeginselen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarom verwerken wij uw gegevens in principe alleen voor de aan u in deze privacyverklaring uitgelegde of bij het verzamelen van de gegevens doorgegeven doelen. Dat zijn in eerste instantie gegevens voor de afhandeling en levering van een aankoop, het personaliseren en de verdere ontwikkeling, evenals de veiligheid van onze diensten.

Daarnaast gebruiken wij uw gegevens in het kader van de strenge Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming, maar ook voor andere doelen zoals productontwikkeling en marktonderzoek, voor de verbetering van zakelijke processen, een op de behoeften afgestemde vormgeving van onze diensten en voor gepersonaliseerde advertenties.

De rechten van Gebruikers ten aanzien van hun informatie

Personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, hebben op grond van de wet bepaalde rechten. U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de informatie die door Holland Oto verwerkt wordt en deze desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Holland Oto via e-mail, telefoon, post, of hun gegevens (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving.

Indien u van deze mogelijkheden gebruik wilt maken dan kan dat door contact op te nemen via het e-mailadres info@hollandoto.nl of met telefoonnummer 0495-547247.

Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?

Recht op informatie

U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. U kunt dat aanvragen in uw account. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Zo kunt u bij onze klantenservice aangeven dat u niet langer post van ons wilt ontvangen. Ook kunt u ons vragen om uw gegevens niet langer te gebruiken voor gepersonaliseerde aanbevelingen op de website. Daarnaast geldt dit recht ook voor andere gegevens die we van u gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat we de gegevens over uw surf- en zoekgedrag vergeten en blijven vergeten. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om gegevens die u aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die u met ons heeft gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u deze gegevens kan bewaren in een database van u of van een andere partij. Dit betreffen uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis. Wij bieden u de mogelijkheid om deze gegevens in een machine-leesbaar formaat te downloaden in uw account.

Recht op beperking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kunt u contact met ons opnemen via de klantenservice.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht heeft, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice. Tot slot heeft u het recht om u met uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

U heeft het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Wij kunnen dit verzoek niet inwilligen indien er nog openstaande bestellingen of facturen zijn. Ook kunnen we dit verzoek niet inwilligen als we op grond van de wet uw persoonsgegevens mogen bewaren ondanks een verwijderverzoek. Bijvoorbeeld indien er met uw account is gefraudeerd. Nadat u 7 jaar niet meer bij ons inlogt, verwijderen wij al uw gegevens.

Wij bieden u de mogelijkheid om een verzoek in te dienen in uw account.

Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?

Wij zullen uw persoonsgegevens zolang opslaan als dat voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen noodzakelijk is, in het bijzonder om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Evt. kunnen wij uw persoonsgegevens ook voor andere doelen opslaan, bijvoorbeeld zolang de wet ons toestaat om deze voor bepaalde doelen op te slaan, inclusief de verdediging van een wettige aanspraak.

Indien u uw klantaccount sluit, zullen wij alle van u opgeslagen gegevens verwijderen. Indien uw gegevens om wettelijke redenen niet volledig verwijderd kunnen worden of niet nodig zijn, worden de betreffende gegevens geblokkeerd voor verdere verwerking.

Een blokkering gebeurt bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • Voor uw bestel- en betalingsgegevens en evt. andere gegevens gelden meestal verschillende wettelijke bewaartermijnen, zoals in het Wetboek van koophandel (WvK) en de Belastingwet. De wet verplicht ons, deze gegevens in verband met belastingcontroles en controles van jaarrekeningen tot 7 jaar te bewaren. Pas daarna mogen wij de betreffende gegevens definitief verwijderen.
 • Ook wanneer voor uw gegevens geen wettelijke bewaartermijn geldt, kunnen wij in de wettelijk toegestane gevallen afzien van het onmiddellijk verwijderen van uw gegevens en deze in plaats daarvan blokkeren. Dat geldt in het bijzonder voor gevallen waarbij wij de betreffende gegevens wellicht nog voor andere activiteiten in verband met de afhandeling van een overeenkomst of voor rechtsvorderingen of gerechtskosten nodig hebben (bijv. bij reclamaties). Het maatgevend criterium voor de duur van de blokkering zijn de wettelijke verjaringstermijnen. Na afloop van de relevante verjaringstermijnen zullen de betreffende gegevens definitief worden verwijderd.

In wettelijk toegestane gevallen kan ervan worden afgezien om de gegevens te verwijderen, tenminste als het om geanonimiseerde gegevens gaat en de verwerking voor statistische doelen door het verwijderen onmogelijk wordt gemaakt of deze ernstig zou benadelen.

Hoe beschermt Holland Oto mijn gegevens?

Uw persoonsgegevens worden bij ons veilig, d.w.z. gecodeerd overgedragen. Dat geldt voor uw bestelling en ook voor het inloggen van klanten. Wij gebruiken daarvoor het encryptiessysteem SSL (Secure Socket Layer). Bovendien beveiligen wij onze websites en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, ongeoorloofde toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

Wat zijn cookies?

Veel websites die u bekijkt, slaan kleine tekstbestanden op uw computer op. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek en bij een vervolgbezoek. Zulke bestanden noemen we ‘cookies’.

Wat doen cookies?

Er zijn 3 typen cookies:

 1. Noodzakelijke cookies
  Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Stel dat u van een bepaalde website geen cookies wilt. Dat kan die website ‘onthouden’ door een cookie te plaatsen. Zonder cookies wordt u elke keer lastiggevallen met dezelfde vragen.
 2. Analytische cookies (voor onderzoek naar websitegebruik)
  Met analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden statistieken over hoe onze webwinkel gebruikt wordt. Door het websitegebruik te meten, kunnen we onze winkel blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.
 3. Marketingcookies
  Wij plaatsen marketingcookies op onze webwinkel. Ook derde partijen kunnen marketingcookies plaatsen op onze webwinkel. Wij plaatsen ook marketingcookies op websites van derden. De informatie uit deze marketingcookies kunnen wij met elkaar combineren. Dit doen we zodat we u op basis van uw online surf-, zoek- en koopgedrag zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen. Met deze marketingcookies houden we ook bij welke advertenties u heeft gezien. Bij bepaalde onderdelen van de website zetten websites van derden cookies. Het gaat dan om handige extra’s: zoals een Google-plattegrond met een interactieve routebeschrijving, een ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets door te twitteren. Door deze cookies ‘weet’ de website die u bekijkt of u bij Google, Facebook of X bent ingelogd.

Geen persoonsgegevens

Cookies zoals wij die gebruiken, bevatten geen persoonsgegevens. Zulke cookies zijn dan ook niet zomaar te gebruiken om uzelf te identificeren. Daarvoor zou bijkomende informatie nodig zijn: bijvoorbeeld een combinatie van cookies van type 3 met uw inloggegevens voor websites van derden (die inloggegevens zijn vaak wél te herleiden tot uw persoon). Zonder bijkomende informatie vormen cookies geen bedreiging voor uw privacy.

Heeft u bezwaar tegen cookies?
Als u een pagina van ons bekijkt, krijgt u de melding dat er cookies geplaatst worden. Bedoeld worden dan cookies van type 2 en 3 uit ‘Wat doen cookies?‘. U heeft de mogelijkheid om de cookies te verbergen.

Wilt u cookies helemaal uitsluiten?
Dat kan via de instellingen van uw browser (internetprogramma). Meer informatie over het uitschakelen van cookies (do not trackfunctie) vindt u op de website waarschuwingsdienst.nl.

Welke cookies plaatsen wij?

Hier ziet u welke cookies wij plaatsen voor elk van de 3 typen uit ‘Wat doen cookies?

Functionele of noodzakelijke cookies

Functionele of noodzakelijke cookies zorgen ervoor dat de webwinkel van HollandOto.nl goed functioneert. Denk hierbij aan:

 • Het onthouden en bewaren van de artikelen die u aan uw verlanglijst toevoegt;
 • Het geven van een melding bij een niet-afgeronde bestelling zodat u de artikelen in het winkelwagentje niet kwijtraakt;
 • Opgeslagen browserinstellingen zodat u onze webwinkel optimaal op uw beeldscherm kunt bekijken;
 • Het onthouden van de artikelen die u bezocht, om zo snel terug te kunnen gaan naar een eerder bezocht artikel;
 • De mogelijkheid uw inloggegevens op te slaan zodat u deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren;
 • De mogelijkheid om te reageren op berichten in onze webwinkel;
 • Een gelijkmatige belasting van de website zodat die goed bereikbaar is en optimaal blijft werken;
 • Het opsporen van mogelijk misbruik of mogelijke problemen in onze webwinkel, door bijvoorbeeld opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren. Wij maken hiervoor ook gebruik van Google reCAPTCHA (zie Privacy Policy en Terms of Use van Google).

Analytische cookies

Wij gebruiken, met behulp van derden, analytische cookies om het winkelgebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht en waar we onze webwinkel kunnen verbeteren. Zo kunnen wij de ervaring met onze webwinkel voortdurend optimaliseren. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

 • Het IP-adres dat anoniem wordt gemaakt;
 • Technische kenmerken, zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari of Firefox), de resolutie van uw computerscherm, uw taalvoorkeur en welk apparaat u gebruikt;
 • Vanaf welke pagina u op de webwinkel bent gekomen;
 • Wanneer en hoelang u de webwinkel bezoekt of gebruikt;
 • Of u gebruikmaakt van functionaliteiten van de webwinkel. Bijvoorbeeld het maken van een verlanglijstje, het plaatsen van een bestelling of het bekijken van eerdere aankopen;
 • Welke pagina’s u bezoekt in onze webwinkel.

Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld om:

 • Bij te houden wat het aantal bezoekers van onze webwinkel is;
 • Te meten hoelang een bezoek duurt;
 • Te bepalen in welke volgorde een bezoeker de verschillende pagina’s van onze webwinkel bezoekt;
 • Te bepalen welke artikelen en pagina’s aan elkaar kunnen worden gelinkt.

Marketingcookies

In onze webwinkel ziet u aanbevelingen, promoties en advertenties van onszelf en van derden. Ook op websites van derden kunt u onze advertenties tegenkomen. Om deze aanbevelingen, promoties en advertenties relevant te houden, gebruiken wij cookies. Deze marketingcookies maken het mogelijk dat:

 • We kunnen bijhouden welke advertenties u al heeft gezien;
 • We kunnen bijhouden hoe vaak u een advertentie al heeft gezien;
 • We kunnen voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie te zien krijgt;
 • We kunnen bijhouden of u op de advertenties klikt;
 • We kunnen bijhouden of u bestellingen plaatst nadat u een advertentie hebt gezien of erop hebt geklikt;
 • We uw online surf-, zoek-, en koopgedrag kunnen combineren ongeacht van welk apparaat u gebruikmaakt;
 • We door het combineren van deze kenmerken uw advertentie-interesse inschatten en de advertenties die we aan u tonen in onze webwinkel en op websites van derden hierop kunnen afstemmen.

Advertentienetwerken en mediabureaus fungeren als tussenpersoon voor webwinkels en adverteerders. De marketingcookies van deze partijen maken het mogelijk dat:

 • We advertenties van derden aan u kunnen tonen;
 • Onze advertentiepartners uw voorkeuren bij HollandOto.nl kunnen combineren met informatie die zij verzamelen bij uw bezoek aan andere websites.

Voor de cookies die deze partijen voor marketingdoeleinden plaatsen, verwijzen wij u naar de verklaringen op de websites van deze partijen. Omdat de verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, raden wij u aan deze privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen.

Aanpassingen van het privacy- en cookiestatement

Het kan zijn dat Holland Oto in de toekomst besluit tot aanpassing van dit Privacy en cookie statement. Mocht dat het geval zijn, dan zal Holland Oto Gebruikers hierover vooraf op de hoogte stellen door publicatie van het gewijzigde Privacy en cookie statement. Gebruikers wordt dan ook aangeraden deze verklaring regelmatig te checken op wijzigingen. Dat kan eenvoudig door na te gaan of de onderstaande referentie is aangepast sinds het vorige gebruik van de Dienstverlening. De meest actuele en toepasselijke versie van het privacy- en cookiestatement kan altijd op de betreffende Holland Oto -website geraadpleegd worden.