Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Werkingssfeer

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveranties die wij verrichten.

Artikel 2 – Tot stand komen van de overeenkomst

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven
 2. Indien wij de inhoud van een overeenkomst aan de koper schriftelijk bevestigen en de koper niet binnen 5 werkdagen de juistheid daarvan ontkent, zijn partijen hieraan gebonden.
 3. Behalve indien er sprake is van uitdrukkelijke schriftelijke vastlegging, geldt de bestelling van de koper en ons akkoord als het tot stand komen van een overeenkomst. Het vervolgens op de afleveringsbon vermelde geldt als bewijs van de inhoud van de overeenkomst.
 4. Specificaties, aanwijzingen, etc. zijn alleen van kracht indien en voor zover zij in de offerte zijn opgenomen.

Artikel 3 – Prijzen

 1. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief B.T.W., levering af Werk Weert en exclusief toeslag vervoerskredietbeperkingen, onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 6. Deze prijzen zijn gebaseerd op tarieven, lonen, invoerrechten, belastingen en andere prijsbepalende factoren die gelden ten tijde van het aanbieden respectievelijk het aangaan van de overeenkomst.
 2. Bij wijziging van één of meer van deze factoren zijn wij gerechtigd ook de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht tot het moment van wijziging aan te passen. Op verzoek van de koper zullen wij de wijziging aantonen.
 3. Zodanige aanpassing van de prijs geeft de koper niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Onze prijslijsten en andere prijsvermeldingen houden geen offerte in. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor onze prijsvermeldingen te wijzigen indien de markt daartoe aanleiding geeft.

Artikel 4 – Levering en levertijden

 1. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om 10% meer of minder te leveren.
 2. Wij zijn gerechtigd om leveringen in gedeelten te verrichten.
 3. Alvorens tot levering over te gaan behouden wij het recht voor om aan de koper zekerheid te vragen voor nakoming van zijn betalingsverplichting.
 4. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 5. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de koper niet het recht de overeenkomst te annuleren.
 6. Indien de koper de wijze van verzending bepaalt zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening koper.
 7. Alle zaken zijn voor risico koper vanaf het moment dat deze ons terrein hebben verlaten, danwel, in het geval dat de goederen door ons worden opgeslagen, vanaf het moment van facturering. Alle zaken worden vervoerd voor rekening en risico van de koper, ook in het geval wanneer de vrachtkosten voor onze rekening komen.
 8. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5 – Betaling

 1. Bij levering van de zaken in gedeelten wordt van elke zending afzonderlijk een factuur opgemaakt.
 2. Ook als de koper de zaken niet afneemt op de overeengekomen datum, of eerder of later, zal een factuur worden opgemaakt.
 3. Indien de zaken tijdelijk bij ons worden opgeslagen wordt eveneens bij gereed melden van die zaken een factuur opgemaakt.
 4. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen de afgesproken termijn als vermeld op de factuur, dan wel bij gebreke ervan binnen 30 dagen na factuurdatum. Verrekening zal niet zijn toegestaan.
 5. Indien betaling niet binnen de afgesproken betalingstermijn, met een maximum van 30 dagen, heeft plaatsgehad, is de koper in verzuim. De koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente + 2%. Alle door ons te maken buitengerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van de koper. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom en rente dan wel op het dan geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 6. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoende van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Vanaf de dag dat de koper in verzuim is, worden al onze andere vorderingen op de koper, met name bij levering in verschillende zendingen, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 – Reclamaties

 1. Eventuele klachten worden slechts in behandeling genomen, indien deze ons per aangetekend schrijven bereiken binnen 8 werkdagen na levering van de betreffende zaken, en uitsluitend indien en voor zover de geleverde zaken nog in onverwerkte staat zijn. In behandeling nemen van een reclame geldt niet als een aanvaarding aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.
 2. De klacht dient, teneinde ons een zo juist mogelijk beeld te kunnen vormen, te geschieden onder zo nauwkeurig mogelijke opgave van de aard en de grond van de klachten.
 3. Klachten zullen slechts gegrond worden verklaard als de geleverde zaken afwijken van de productspecificatie.
 4. Indien wij de klachten van de koper gegrond achten verplichten wij ons uitsluitend tot het alsnog leveren van de prestatie, dan wel tot restitutie van de koopprijs middels creditering tot het bedrag der prestatie. Koper is niet bevoegd om betaalde bedragen te verrekenen met nog openstaande facturen.
 5. Retourzending van zaken is eerst na onze toestemming toegestaan en dient schriftelijk te worden opgegeven.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Wij sluiten elke aansprakelijkheid voor schade, gevolgschade daaronder begrepen, veroorzaakt door gebruik of leveren van de door ons geleverde zaken uit.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, vervoer daaronder begrepen, zijn wij niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de koper opgekomen, behalve in het geval dat de schade is te wijten aan onze opzet of grove schuld. De bewijslast m.b.t. deze opzet of grove schuld rust op de koper. In dat geval zullen wij gehouden zijn aan schadevergoeding ten hoogste te betalen het bedrag van de hoofdsom zoals die op de desbetreffende factuur is aangegeven.
 3. Als overmacht gelden alle omstandigheden die de verkoper redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen, waaronder: stakingen, werkonderbrekingen, machinebreuk, tekort aan grondstoffen, faillissement van leveranciers, stagnatie in toelevering.
 4. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd hetzij de overeenkomst in stand te laten met opschorting van de verplichtingen van de verkoper voor de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst te annuleren wegens onvoorziene omstandigheden zonder tot schadevergoeding aan de koper verplicht te zijn.
 5. De koper kan ons schriftelijk gelasten ons binnen 10 werkdagen uit te spreken over onze keuze.

Artikel 8 – Zekerheden

 1. Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment dat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 2. Ingeval van niet tijdige betaling van een opeisbaar bedrag hebben wij het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken waarop ons eigendomsvoorbehoud rust als ons eigendom op te vorderen, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Artikel 9 – Geschillen

 1. Op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen ons en de koper zullen bij uitsluiting van andere gerechten en instanties worden voorgelegd aan de terzake bevoegde rechter in het arrondissement Roermond, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.